Projectes

Projectes2019-05-29T17:21:33+00:00

Control nutricional
(0 a 3 anys)

OBJECTIU:

Disminuir la taxa de mortalitat infantil i el retard del creixement.

RESULTATS:

Control mensual del pes a 2.400 nens i assessorament a les famílies.

Més info

Centres llars d’infants
(0-3 anys)

OBJECTIU:

Suport sanitari, psicològic i nutricional a nens petits.

RESULTATS:

Aproximadament 125 nens de diferents barris de famílies amb escassos recursos són acollits diàriament en aquests centres, on reben cures. La meta és aconseguir acollir 175 nens.

Més info

Formació “sensibilització higiènic-sanitària”

OBJECTIU:

Fomentar hàbits higiènics i preventius (lactància materna, prevenció embarassos, etc.)​

RESULTATS:

S’ha creat una xarxa comunitària de formació per a totes les dones de la comunitat en diversos barris.

Més info

Producció sarbottam pitho

OBJECTIU:

Producció d’aquest complement nutricional a base de soja, blat de moro i blat, per a la rehabilitació de nens malnodrits, i també com a activitat generadora d’ingressos per sostenir altres programes.

RESULTATS:

Producció de 1.200 bosses / mes.

Més info

Microcrèdits

OBJECTIU:

Facilitar l’accés de les dones a una font de capital per consolidar i potenciar microempreses. Posar en funcionament petits negocis que generin ingressos i que ajudin a sostenir altres programes.

RESULTATS:

378 dones participants

Més info

Taller de costura

OBJECTIU:

Formació de 60 dones de diferents barris desfavorits, capacitant-les per al món laboral.

RESULTATS:

després del primer curs, les dones capacitades ja han obert 5 botigues i altres ja han accedit al món laboral.

Més info